ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δανεισμός

Δικαίωμα δανεισμού μπορεί να έχει κάθε ένας που το επιθυμεί, αρκεί να είναι εγγεγραμμένος ως χρήστης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του…
  Δικαιολογητικά Τεκμήρια Χρόνος Δανεισμού Ανανέωση  Πρόστιμα3 Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ) και Μέλη ΕΤΕΠ Αίτηση Προσκόμιση βεβαίωσης της σύμβασης εργασίας από…
Το ωράριο λειτουργίας του δανειστικού τμήματος ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, με τη μόνη διαφορά ότι είναι μειωμένο κατά…
Οι χρήστες πρέπει να επιστρέφουν εμπρόθεσμα τα βιβλία που έχουν δανειστεί στο Γραφείο Δανεισμού της Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση καθυστέρησης της…
Μόνο για κάθε δανεισμένο βιβλίο μπορεί να γίνει κράτηση εφόσον κάποιος χρήστης το επιθυμεί. H κράτηση μπορεί να γίνει με…
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα (εφόσον κρίνεται απαραίτητο) να ζητά πίσω βιβλία που έχουν δανειστεί, εκ μέρους των ενδιαφερομένων, μετά…
Έντυπα Περιοδικά. Όλα τα περιοδικά (τρέχοντα τεύχη και δεμένοι τόμοι) δεν δανείζονται. Οι χρήστες αποιασδήποτε κατηγορίας μπορούν να τα μελετούν…
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την καλή κατάσταση του υλικού όταν το επιστρέφουν στη Βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας…
Οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τη Βιβλιοθήκη (όπως πρόστιμα επιστροφής καθυστερημένου υλικού, συνδρομή εγγραφής εξωτερικού μέλους, προπληρωμή παραγγελιών μέσω διαδανεισμού, κ.λπ.)…