ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άλλες κατηγορίες χρηστών

  Δικαιολογητικά Τεκμήρια Χρόνος Δανεισμού Ανανέωση  Πρόστιμα3
Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ) και Μέλη ΕΤΕΠ
 • Αίτηση
 • Προσκόμιση βεβαίωσης της σύμβασης εργασίας από το αρμόδιο γραφείο, εφόσον η σχέση εργασίας δεν αποδεικνύεται με άλλο τρόπο
3 από Κύρια Συλλογή + 2 λογοτεχνικά 14 ημέρες
5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 14 ημέρες

0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΠ)
 • Αίτηση
 • Προσκόμιση βεβαίωσης της σύμβασης εργασίας από το αρμόδιο γραφείο, εφόσον η σχέση εργασίας δεν αποδεικνύεται με άλλο τρόπο
5 από Κύρια Συλλογή 14 ημέρες 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 14 ημέρες 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Προγράμματα Εξειδίκευσης (ΠΡΕΜ)1

 

 • Αίτηση
 • Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Η κάρτα ισχύει μέχρι το τέλος του προγράμματος

3 από Κύρια Συλλογή 14 ημέρες 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 14 ημέρες
 • 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
 • 0,05€ για κάθε ώρα και για κάθε τεκμήριο από τη συλλογή πληροφοριακού υλικού που δανείστηκε με βραχυχρόνιο δανεισμό (έως τρεις ώρες) 

Διοικητικές Υπηρεσίες (ΔΥΠ)

 • Υποβολή αιτήματος από τον υπεύθυνο της διοικητικής υπηρεσίας

20 από Κύρια Συλλογή

360 ημέρες2 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 360 ημέρες Μόνο στην περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής υλικού έπειτα από ανάκλησή του εφαρμόζεται το πρόστιμο των 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης

Τεχνική Υπηρεσία

 • Υποβολή αιτήματος από τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας
40 από Κύρια Συλλογή 360 ημέρες2 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 360 ημέρες Μόνο στην περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής υλικού έπειτα από ανάκλησή του εφαρμόζεται το πρόστιμο των 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Εργαστήρια - Προγράμματα (ΕΡΓ)
 • Υποβολή αιτήματος από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου / προγράμματος

40 από Κύρια Συλλογή

360 ημέρες2 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 360 ημέρες Μόνο στην περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής υλικού έπειτα από ανάκλησή του εφαρμόζεται το πρόστιμο των 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες (ΣΒΙΒ)
 • Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο βιβλιοθηκών

20 από Κύρια Συλλογή

28 ημέρες 1 φορά τηλεφωνικά, για 28 ημέρες 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Καθηγητές Πειραματικού Σχολείου (ΠΣΚ)   5 από Κύρια Συλλογή 14 ημέρες 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 14 ημέρες 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης

 Για να γίνει η εγγραφή θα πρέπει να έχει σταλεί από το Γραφείο Προγραμμάτων Εξειδίκευσης στο Τμήμα Δανεισμού λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων.

2 Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του δανεισμένου υλικού από τις κατηγορίες αυτές μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους για λόγους απογραφής.

 3 Ενημερωθείτε για τους τρόπους πληρωμής των προστίμων από εδώ.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: