ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ

Η Βιβλιοθήκη σ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέχεται τις επιστροφές βιβλίων που παραδόθηκαν εσφαλμένα μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ σε φοιτητές…
Η Bιβλιοθήκη διανέμει σε φοιτητές του Πανεπιστημίου μας συγγράμματα τα οποία προήλθαν από λανθασμένες παραδόσεις σε φοιτητές του Πανεπιστημίου μας…
Ο μακροχρόνιος δανεισμός αφορά τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας που δε δικαιούνται πλέον να προμηθεύονται μέσω ΕΥΔΟΞΟΥ δωρεάν συγγράμματα (παλαιοί…