ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τι είναι Πληροφοριακή Παιδεία;

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

H Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και προσφέρει σε σταθερή βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Πληροφοριακή Παιδεία" το οποίο πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Το Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση της πληροφορίας και των πληροφοριακών πηγών αλλά κυρίως, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης πάνω στην ίδια τη φύση της πληροφορίας καθώς και του τεχνολογικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου διακίνησής της.

 

Ορισμός

Ως "πληροφοριακή παιδεία" (information literacy) ορίζεται "η ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει, αξιολογεί και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που χρειάζεται έτσι ώστε να καταστεί πληροφοριακά αυτόνομο και δια βίου εκπαιδευόμενο". Σύμφωνα με τα πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση του Ινστιτούτου Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (Australian and New Zealand Information Literacy Framework) ένα άτομο με πληροφοριακή παιδεία είναι ικανό να :

▪ Αναγνωρίζει την ανάγκη για πληροφόρηση και να προσδιορίζει την έκταση της απαιτούμενης πληροφόρησης.

▪ Έχει πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφόρηση αποτελεσματικά και ικανοποιητικά.

▪ Αποτιμά την πληροφόρηση και τις πηγές της με κριτικό πνεύμα.

▪ Ενσωματώνει επιλεγμένη πληροφόρηση στο γνωσιακό του υπόβαθρο.

▪ Χρησιμοποιεί την πληροφόρηση αποτελεσματικά για να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο σκοπό.

▪ Κατανοεί τα οικονομικά, νομικά και κοινωνικά θέματα που περιβάλλουν τη χρήση της πληροφόρησης και να έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί την πληροφόρηση σύμφωνα με τον σχετικό κώδικα δεοντολογίας και το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο.

 

Σπουδαιότητα

Ειδικότερα στο χώρο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων η ανάγκη για πληροφόρηση καθίσταται ολοένα και απαιτητικότερη. Η Πληροφοριακή Παιδεία βρίσκεται στον πυρήνα της δια βίου μάθησης, ενδυναμώνει τους ανθρώπους σε όλες τις διαδρομές της ζωής προκειμένου να αναζητήσουν, να αξιολογήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να δημιουργήσουν τις πληροφορίες ώστε να επιτύχουν αποτελεσματικά τους προσωπικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς τους στόχους. Επεκτείνεται πέρα από τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις για να συμπεριλάβει τη μάθηση, την κριτική σκέψη και τις ερμηνευτικές δεξιότητες ξεπερνώντας τα στενά επαγγελματικά όρια με στόχο να ενδυναμώσει τα άτομα και τις κοινότητες.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: