ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΥΔΟΞΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η συμπλήρωση του email είναι βασική για την επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με τυχόν εκκρεμότητες που μπορεί να έχετε με τη Βιβλιοθήκη, οπότε παρακαλούμε να δείξετε προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του.
Μόνο για μέλη του Πανεπιστημίου.
Η συμπλήρωση του αριθμού μητρώου είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και επιβεβαίωση των στοιχείων από τη γραμματεία και πρέπει να είναι της μορφής: Αναγνωριστικό Φοιτητή/Χρονιά. Μη βάζετε γράμματα στον αριθμό μητρώου και ακολουθήστε τη μορφή που αναφέρεται παραπάνω.
Για παράδειγμα, ο Α.Μ. 134/14 σημαίνει ότι 14 είναι η χρονιά 2014 και 134 είναι o μοναδικός αριθμός φοιτητή για τη χρονιά αυτή. Το τμήμα σας το δηλώνετε στη φόρμα στο πεδίο Τμήμα και δε θα πρέπει να το βάζετε στον αριθμό μητρώου.
Η συμπλήρωση του τηλεφώνου είναι βασική για την επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με τυχόν εκκρεμότητες που μπορεί να έχετε με τη Βιβλιοθήκη, οπότε παρακαλούμε να δείξετε προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του.
Όπως αναφέρεται στο barcode της κάρτας βιβλιοθήκης ή ο αριθμός της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (πάσο), αν χρησιμοποιείτε αυτή για δανεισμό από τη βιβλοθήκη. Αν δεν έχετε κωδικό κάρτας, αφήστε το πεδίο αυτό όπως είναι.