ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οδηγοί-Tutorials-Videos

Πώς να ξεκινήσετε την έρευνά σας
Πώς να εντοπίσετε τις κατάλληλες βιβλιογραφικές πηγές
Πώς να αξιολογήσετε τις πηγές που εντοπίσατε
Πώς να συντάξετε τη βιβλιογραφία σας

Η επιλογή ενός θέματος δεν είναι απλά μια δήλωση την οποία κάνετε ότι θα γράψετε μια εργασία σχετική με το α ή β θέμα. Αποτελεί προϊόν σκέψης και διεργασιών τις οποίες πρέπει να κάνετε πριν συμφωνήσετε να αναλάβετε τη συγγραφή ενός θέματος.

 

 

 

Κατανοήστε το θέμα σας

1. Ανατρέξτε σε αυτά που ήδη γνωρίζετε για το θέμα σας εμπειρικά ή μέσω των σπουδών σας και κρατήστε γενικές και γρήγορες σημειώσεις
2. Ανατρέξτε σε υπάρχον υλικό που διαθέτετε (σημειώσεις, βιβλία, άρθρα κτλ)
3. Ανατρέξτε σε πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κτλ.)
4. Συζητήστε με τον/τους καθηγητές σας για το θέμα σας σε μια γενική συζήτηση για τις γνώσεις σας σε αυτό
5. Υποβάλλετε του/τους ερωτήσεις για τα σημεία τα οποία πιστεύετε ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρα στο μυαλό σας ή πιστεύετε ότι χρειάζεστε επιπλέον διευκρινήσεις
6. Συζητήστε με φίλους/συναδέλφους/συμφοιτητές σας ή όποιους άλλους ανθρώπους πιστεύετε ότι μπορεί να γνωρίζουν τα ζητήματα που αφορούν στο θέμα το οποίο θα αναλύσετε
7. Μπορείτε να επισκεφτείτε χώρους που θα μπορούσαν να έχουν πληροφορίες σχετικές με το θέμα σας π.χ. κάποια εταιρία, κάποια έκθεση, ένα συνέδριο, μία ημερίδα


Σχεδιάστε το θέμα σας 

1.  Αναλύστε σε όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές το θέμα σας
2.  Προσεγγίστε την κάθε πλευρά του θέματός σας σε όσο περισσότερες ενότητες μπορείτε
3.  Συζητήστε το θέμα σας με όσο περισσότερους ανθρώπους μπορείτε και καταγράψτε τις απόψεις τους ως πλευρές του θέματός σας στο γνωσιακό σας χάρτη (mind map).
4.  Σχεδιάστε το χάρτη σας τραβώντας απλές και ξεκάθαρες γραμμές που θα συνδέουν ή/και θα διαχωρίζουν μεταξύ τους τις διάφορες πλευρές του θέματός σας καθώς και τα υποθέματά του
5.  Δείξτε το χάρτη σας στον καθηγητή σας, αυτός θα σας συμβουλεύσει για το αν και σε τι έκταση ο χάρτης χρειάζεται επέκταση ή συρρίκνωση


Περιορίστε το θέμα σας

Σε περίπτωση που η ανάλυση που έχετε κάνει περιλαμβάνει πάρα πολλές πλευρές και η εργασία σας τείνει να γίνει πολύ γενική ή/και να ξεφύγει από το θέμα της περιορίστε το θέμα σας (narrowing the topic) με τους παρακάτω τρόπους:

1.  Σκεφτείτε τι ξέρετε για το θέμα σας ειδικότερα
2.  Οργανώστε τις ιδέες σας κάτω από όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες και περιγραφικές κατηγορίες και υποκατηγορίες (χώρων, χρόνου, ομάδων, ιδεών κτλ)
3.  Θέστε περιορισμούς (χρονικούς, γεωγραφικούς, πληθυσμιακούς)
4.  Σκεφτείτε τι πιθανές αιτίες και τα πιθανά αποτελέσματα της έρευνάς σας και προσπαθήστε να την περιορίσετε έτσι ώστε να είναι μεν επαρκής αλλά να μην πλατειάζει
5.  Προσπαθήστε να εφαρμόσετε τον κανόνα των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων (τί, ποιός, πού, πότε, γιατί, πώς)
6.  Αναπτύξτε πιο συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα

Ιδέες για όρους που μπορούν να περιορίσουν το θέμα σας μπορείτε να βρείτε σε:

Διδακτικά εγχειρίδια
Λεξικά (γενικά και ειδικά)
Εγκυκλοπαίδειες (γενικές και ειδικές)
Ευρετήρια
Βάσεις δεδομένων
Διαδίκτυο


Διευρύνετε το θέμα σας

Σε περίπτωση που η ανάλυση θέματος που έχετε κάνει δεν είναι επαρκής δώστε ευρύτητα στο θέμα σας (broadening the topic) με τους παρακάτω τρόπους:

1.  Σκεφτείτε τι ξέρετε για το θέμα σας πιο γενικά
2.  Οργανώστε τις ιδέες σας κάτω από όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες και περιγραφικές κατηγορίες και υποκατηγορίες (χώρων, χρόνου, ομάδων, ιδεών κτλ)
3.  Θέστε περιορισμούς (χρονικούς, γεωγραφικούς, πληθυσμιακούς)
4.  Σκεφτείτε τι πιθανές αιτίες και τα πιθανά αποτελέσματα της έρευνάς μου και προσπαθήστε να την περιορίσετε έτσι ώστε να είναι μεν επαρκής να μην πλατειάζει όμως
5.  Προσπαθήστε να εφαρμόσετε τον κανόνα των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων (τί, ποιός, πού, πότε, γιατί, πώς)

Ιδέες για όρους που μπορούν να διευρύνουν το θέμα σας μπορείτε να βρείτε σε:

Διδακτικά εγχειρίδια
Λεξικά (γενικά και ειδικά)
Εγκυκλοπαίδειες (γενικές και ειδικές)
Ευρετήρια
Βάσεις δεδομένων

 

 

 

Η Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διαθέτει μια πληθώρα από πληροφοριακές πηγές. Εντοπίστε τις κατάλληλες πηγές για την εργασία σας και ανακτήστε τις πληροφορίες που αναζητάτε από:

•   τον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης
•   τις βάσεις δεδομένων
•   τις ψηφιακές πηγές της βιβλιοθήκης
•   το διαδίκτυο

 Στον πίνακα αποτυπώνεται σχηματικά η διαδικασία έρευνας υλικού, εργαλείων και τρόπου αναζήτησής του.


Τι

Που Πως

Έντυπα Βιβλία

Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Άλλοι κατάλογοι

Οδηγός χρήσης καταλόγου

 

Ηλεκτρονικά Βιβλία 

EDS

Ανοικτής Πρόσβασης

Heal-Link

Οδηγός χρήσης EDS (στα αγγλικά)

 

'Αρθρα επιστημονικών περιοδικών

Βάσεις δεδομέων ΘΥΡΑ
(όταν έχω το θέμα)

AtoZ
Ηλεκτρονικά Περιοδικά

(όταν έχω τον τίτλο του περιοδικού
και του άρθρου που ψάχνω)

Έντυπα περιοδικά

Ψηφιοποιημένα περιοδικά

Οδηγός χρήσης ΘΥΡΑΣ

 

 

 

  
Οδηγός χρήσης καταλόγου

Άρθρα μη
επιστημονικών
περιοδικών

World Wide Web


Έντυπες συλλογές της Βιβλιοθήκης

Μηχανές Αναζήτησης

Βιβλιοστάσιο Β

Στατιστικά δεδομένα

Βάσεις δεδομένων ΘΥΡΑ

EDS

World Wide Web


Οδηγός χρήσης ΘΥΡΑΣ

Οδηγός χρήσης EDS (στα αγγλικά)

Μηχανές Αναζήτησης

Μελέτες
(ηλεκτρονικές και έντυπες)
και έρευνες
Κλαδικές Μελέτες

Διπλωματικές εργασίες & Διδακτορικές Διατριβές

Οδηγός χρήσης Καταλόγου

Βοήθεια σχετικά με την ΨΗΦΙΔΑ

Ιστοσελίδες

World Wide Web

Μηχανές Αναζήτησης
Google Scholar

 

Αξιολόγηση πηγών

Τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται όλες οι πηγές πληροφόρησης, είτε αυτές είναι έντυπες είτε ηλεκτρονικές, είναι ίδια με διαφορετική χρήση σε κάθε τύπο πηγής. Για μια επιτυχημένη εργασία σημαντικό ρόλο παίζει να γνωρίζετε τα κριτήρια αξιολόγησης των πληροφοριών που εντοπίσατε τα οποία αφορούν την:

 


Έντυπες πηγές     

 Ηλεκτρονικές πηγές   
 • Κάλυψη
  • Χρονολογική: πότε δημιουργήθηκε/δημοσιεύτηκε; συχνότητα έκδοσης (για περιοδικό)
  • Γεωγραφική: πόσο εκτενώς καλύπτει το θέμα σε σχέση με τον τόπο έκδοσης της πηγής;
  • Το βιβλίο/άρθρο αποτελεί γνήσιο έργο ή αποτελεί ανθολογία/διασκευή έργου; Είναι εμφανείς οι αλλαγές, βελτιώσεις ή/και προσθήκες που έχουν γίνει;
 • Κάλυψη
  • Είναι ξεκάθαρα διατυπωμένος ο σκοπός δημιουργίας αυτής της ιστοσελίδας;
  • Υπάρχει υποστηρικτικό υλικό (γραφήματα, στατιστικές, διαγράμματα, κ.λπ.);
  • Υπάρχουν άλλοι ενεργοί κι ενημερωμένοι σύνδεσμοι σε άλλες σχετικές με το θέμα πηγές;
 • Ακρίβεια/ Αξιοπιστία
  • Πόσο συγκεκριμένες ή γενικές είναι οι πληροφορίες της πηγής;
  • Καλύπτει τις ερευνητικές ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται (γενικές, ακαδημαϊκές);
  • Υπάρχει βιβλιογραφία ώστε να υποστηρίξει τις παρεχόμενες πληροφορίες;
 • Ακρίβεια/ Αξιοπιστία
  • Είναι αξιόπιστη η πληροφορία; Είναι ξεκάθαρο ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια της πληροφόρησης; Μπορεί να επαληθευτεί; Υπάρχουν ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη;
  • Υπάρχει βιβλιογραφία ώστε να υποστηρίξει τις παρεχόμενες πληροφορίες;
  • Υπάρχουν σύνδεσμοι σε άλλες αξιόπιστες πηγές;
  • Εάν υπάρχει στατιστικό υλικό, οι πηγές που αντλήθηκαν τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα διατυπωμένες;
 • Εγκυρότητα/ Κύρος συγγραφέα
  • Εξετάζονται προσωπικές, διφορούμενες ή διάφορες απόψεις;
  • Παρουσιάζονται πληροφορίες αναληθείς ή διαστρεβλωμένες;
    
 • Εγκυρότητα/ Κύρος συγγραφέα
  • Είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο δημιουργός της σελίδας;
  • Ποια είναι η ιδιότητα και οι δραστηριότητες του συγγραφέα; Πιστοποιούν τον συγγραφέα ως ειδικό στον χώρο του;
  • Υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας με τον συγγραφέα (email, τηλέφωνο, διεύθυνση);
  • Υπάρχει σύνδεσμος σε κάποιο βιογραφικό του;
 • Αντικειμενικότητα
  • Εξετάζονται προσωπικές, διφορούμενες ή διάφορες απόψεις;
  • Παρουσιάζονται πληροφορίες αναληθείς ή διαστρεβλωμένες;
 • Αντικειμενικότητα
  • Παρουσιάζεται η πληροφορία με τις λιγότερο δυνατό προκαταλήψεις;
  • Είναι η ιστοσελίδα αντικειμενική ή μήπως ο συγγραφέας προσπαθεί να διαστρεβλώσει γεγονότα για να επηρεάσει τον χρήστη;
  • Τα γραφήματα και οι εικόνες χρησιμοποιούνται για να παραπλανήσουν τη γνώμη του χρήστη;
  • Υπάρχουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα;
 • Επικαιρότητα
  • Ημερομηνία έκδοσης. Ανάλογα με το θέμα που πραγματεύεται, θεωρείται επίκαιρο ή παρωχημένο;
 • Επικαιρότητα
  • Πότε δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα;
  • Είναι πρόσφατα ενημερωμένη και ανανεωμένη;
  • Είναι οι σύνδεσμοι ενημερωμένοι;
  • Παρέχονται πραγματικά οι πιο πρόσφατες πληροφορίες πάνω στο θέμα;

 

Συντάξτε τη βιβλιογραφία σας
Κάνουμε παραπομπές στις πηγές μας για:
•   Τεκμηρίωση και Αξιοπιστία
•   Συμμετοχή σε Ακαδημαϊκό διάλογο
•   Διευκόλυνση πρόσβασης στις πηγές
•   Οργάνωση του υλικού
•   Προστασία από το παράπτωμα της Λογοκλοπής

Κατεβάστε τον σύντομο Οδηγό για τη Λογοκλοπή

Λογοκλοπή είναι η ιδιοποίηση ιδεών, λέξεων ή εκφράσεων άλλων και η παρουσίασή τους ως δικό μας έργο χωρίς ξεκάθαρη αναγνώριση του πρωτότυπου έργου (εκούσια είτε ακούσια).

Περιπτώσεις:
•   Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου από έντυπη ή και  ηλεκτρονική πηγή, χωρίς χρήση εισαγωγικών και χωρίς παράθεση της πηγής
•   Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου από έντυπη ή και  ηλεκτρονική πηγή, χωρίς εισαγωγικά με παράθεση πηγής
•   Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου με χρήση εισαγωγικών, αλλά χωρίς παράθεση της πηγής
•  Οικειοποίηση ιδέας ή παράφραση κειμένου, χωρίς παράθεση της πηγής Μετάφραση και οικειοποίηση ξενόγλωσσου κειμένου, χωρίς παράθεση της πηγής
•   Χρήση εικόνων, φωτογραφιών, κλπ από το Διαδίκτυο, χωρίς παράθεση της πηγής

Έχουν αναπτυχθεί διάφορα συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο που δομείται και εμφανίζεται η βιβλιογραφική πληροφορία.

Συνήθως χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα στυλ βιβλιογραφικών αναφορών για συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.

Τα πιο συνηθισμένα στυλ είναι:
   APA Style (American Psychological Association)
   MLA Style (Modern Language Association)

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: