Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ολοκληρωμένες Δράσεις

 • ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013

  LOGOS plagio EE

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

    Μακεδονία - Θράκη

  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

    Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ:

    Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩΔ.-ΤΙΤΛΟΣ):

    21.1 – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β2: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ


  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   

  Κεντρικός στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η οργάνωση, ανάδειξη, προβολή αλλά και η παραγωγή ψηφιακού ακαδημαϊκού περιεχομένου που προέρχεται από την επιστημονική δραστηριότητα της ελληνικής πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ειδικότερος στόχος είναι η υποστήριξη κυρίως της «πράσινης οδού» (αλλά και της «χρυσής») προς την ανοικτή πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπεται η αναδιάρθρωση και η αναβάθμιση αλλά και η δημιουργία νέων εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών: α) συγκέντρωσης, διατήρησης αλλά και διάδοσης –σε ψηφιακή μορφή-της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου (ιδρυματικό αποθετήριο), β) δημοσίευσης και διαχείρισης ακαδημαϊκού περιεχομένου ανοικτής πρόσβασης (υπηρεσίες διαχείρισης και δημοσίευσης ηλεκτρονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, υπηρεσία φιλοξενίας συνεδρίων ανοικτής πρόσβασης), γ) διατήρησης πολιτιστικής κληρονομίας (εμπλουτισμός της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου μέσω ψηφιοποίησης έντυπων ελληνικών επιστημονικών συλλογών οικονομικής και πολιτικής επιστήμης ιστορικής σημασίας) και δ) παροχής διαλειτουργικού περιβάλλοντος βιβλιοθήκης.

  Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα είναι απόλυτα διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, παρέχοντας επιπλέον κοινή διεπιφάνεια αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό, με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα και βάσει ανοιχτών προτύπων για τη συγκομιδή μεταδεδομένων. Η αποτελεσματική υλοποίηση και η βιωσιμότητα της πράξης διασφαλίζεται με συμπληρωματικές δράσεις: α) ενίσχυσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  β) ανάπτυξης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και γ) τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:

   Έναρξη: 1/1/2013    Λήξη: 31/10/2015

  ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ): MIS 304170
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

 • ΠΛΟΗΓΙΣ - Από την Πληροφορία στη Γνώση

   Οι αυξημένες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (χρήση νέων τεχνολογιών για αποτελεσματικό χειρισμό της πληροφορίας και ανανέωση της γνώσης) έχουν επιφέρει αλλαγές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και δημιουργούν συνεχώς νέες προκλήσεις στο χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Οι αλλαγές αυτές δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, ο ρόλος των οποίων εστιάζεται στην ανάπτυξη και παροχή οργανωμένων πηγών πληροφόρησης με τη χρήση του Διαδικτύου, καθώς και στην δημιουργία πληροφοριακά "εγγράμματων" χρηστών, ικανών να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής πληροφόρησης μέσα από ένα αποδεκτό και ωφέλιμο περιβάλλον.
   Το ΠΛΟΗΓΙΣ, το οποίο είναι έργο του 3ου Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης κινείται σε έναν άξονα με δύο πόλους: την προσφορά ηλεκτρονικού κειμένου και την διαμόρφωση "πληροφοριακά εγγράμματων" ατόμων.  Στόχος λοιπόν του έργου ΠΛΟΗΓΙΣ είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών στη Βιβλιοθήκη που θα δίνουν έμφαση τόσο στην δημιουργία, βέλτιστη οργάνωση και διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου, όσο και στην παροχή πληροφοριακής παιδείας, ώστε να επιτευχθεί η υποστήριξη των Προγραμμάτων Σπουδών με σύγχρονες μεθόδους, η διευκόλυνση του ερευνητικού έργου των χρηστών της Βιβλιοθήκης, η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού από την εκπαίδευση και η υποστήριξη της εκπαίδευσης από απόσταση και της δια βίου μάθησης.
   Το έργο εκτελείται στα πλαίσια της Ενέργειας 2.1.3: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ», Κατηγορία Πράξεων δ: "Ενίσχυση και εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 25% από Εθνικούς πόρους (ΥΠΕΠΘ/ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ).
Διάρκεια Έργου / Υποέργου-Υποδομών: από 1-7-2000 έως 31-12-2007. 
Προϋπολογισμός: €2.498.474
Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου: Άννα Φράγκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Σύντομη περιγραφή Έργου
Αναλυτική περιγραφή Έργου
 

 • Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΕΠΕΑΕΚΙΙ/ ΕΤΠΑ)

   Το έργο εκτελέσθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας 5.2.1: «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», Κατηγορία Πράξεων β: "Εξοπλισμός Κεντρικών Βιβλιοθηκών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 25% από Εθνικούς πόρους (ΥΠΕΠΘ/ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ).
Διάρκεια Έργου / Υποέργου-Υποδομών: από 15-10-2002 έως 7-10-2004.
Προϋπολογισμός: €112.057,52
Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου: Άννα Φράγκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Αναλυτική περιγραφή Έργου

 • COINE: Cultural Objects in Networked Environments

   Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και άλλα τοπικά ιδρύματα μπορούν να βρουν νέους τρόπους να ικανοποιούν τους χρήστες τους μέσω του Προγράμματος COINE. Χαλιναγωγούν την τεχνολογία των πληροφοριών για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν πληροφορίες, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό και άλλα αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν με νέους τρόπους.  Η ιδέα πίσω απ'το Ερευνητικό Πρόγραμμα COINE  είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να πούν τις δικές τους ιστορίες.

 • ACCELERATE Πρόσβαση στις σύγχρονες υπηρεσίες βιβλιοθηκών για τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες

   Το έργο ACCELERATE (ACCEss to the modern Library sERvices for the blind and pARtially sighTEd people) έχει στόχο την προσφορά πρόσβασης στις σύγχρονες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών προς τους χρήστες με προβλήματα όρασης: φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές και άλλους. Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πλέον δυνατότητες υψηλών υπηρεσίων στους αναγνώστες με προβλήματα όρασης, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε πηγή πληροφορίας που διαθέτει μια σύγχρονη Βιβλιοθήκη.
   Στα πλαίσια του προγράμματος ACCELΕRATE εγκαταστάθηκε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ένας σύγχρονος Σταθμός Εργασίας με ειδικό υποστηρικτικό εξοπλισμό για τυφλούς και μερικώς βλέποντες.

 • Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι

Από το 1996 και μέχρι το τέλος του 1999, η Βιβλιοθήκη ανέλαβε την υλοποίηση του έργου "Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας", που εκτελείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) και χρηματοδοτείται μέσω του ΥΠ.Ε.Π.Θ. από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Αρχικό Τεχνικό Δελτίο ΕΠΕΑΕΚ-ΕΚΤ (ταυτότητα του έργου, σκοπός, αναλυτική περιγραφή, φάσεις και πακέτα εργασίας, χρονικός προγραμματισμός, οικονομικός προγραμματισμός, δαπάνες)
Απόσπασμα Αρχικού Τεχνικού Δελτίου ΕΠΕΑΕΚ-ΕΤΠΑ (σύντομη περιγραφή, αναλυτική περιγραφή, σκοπιμότητα του έργου)
Συνοπτική Περιγραφή ΕΠΕΑΕΚ/ΕΚΤ-ΕΤΠΑ
Συμπληρωματική Πρόταση ΕΠΕΑΕΚ-ΕΚΤ (σκοποί και στόχοι, αναλυτική περιγραφή, χρονικός προγραμματισμός, οικονομικός προγραμματισμός, δαπάνες)
Συμπληρωματική Πρόταση ΕΠΕΑΕΚ-ΕΤΠΑ (αναλυτική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα του έργου)
Συνοπτική Περιγραφή Συμπληρωματικής Πρότασης ΕΠΕΑΕΚ/ΕΚΤ-ΕΤΠΑ 

Μοιραστείτε το