ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων

 Δείτε το νέο βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube και Δηλώστε Συμμετοχή!   σε σεμινάριο της αρεσκείας σας

Τα συγκεκριμένα σεμινάρια περιλαμβάνουν:

1. Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης (LIB1: Εισαγωγικό)
Περιήγηση στο χώρο της Βιβλιοθήκης,  ενημέρωση για τις υπηρεσίες που η βιβλιοθήκη προσφέρει, ενημέρωση και επίδειξη των συλλογών, πηγών  που η βιβλιοθήκη διαθέτει.
Ηλεκτρονικός κατάλογος βιβλιοθήκης – Εργαλεία έρευνας – Λειτουργίες
Περιγραφή: Το LIB1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ένα βιωματικό σεμινάριο το οποίο αφορά στον προσανατολισμό  (orientation) στο χώρο της Βιβλιοθήκης, παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τις  υπηρεσίες, πηγές και συλλογές που η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει, εκπαιδεύει στην έρευνα βιβλιογραφίας μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και δίνει έμφαση στις λειτουργίες του (My Account).
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική άσκηση, παίξιμο ρόλων
Διάρκεια: 1 1/2 ώρα
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του εισαγωγικού σεμιναρίου LIB1 ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Προσανατολίζεται με άνεση στο χώρο της βιβλιοθήκης
 • Εντοπίζει εύκολα και γρήγορα βιβλία στα ράφια
 • Αναγνωρίζει και διακρίνει τα διαφορετικά είδη πηγών πληροφόρησης και συλλογές της βιβλιοθήκης
 • Γνωρίζει τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
 • Κατανοεί τη διαδικασία έρευνας στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης
 • Κατανοεί τη χρησιμότητα των εργαλείων έρευνας και τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης

 

2. Έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές (LIB2: Προχωρημένο)
Ανάλυση θέματος, Γνωσιακοί χάρτες, Στρατηγικές αναζήτησης
Έρευνα σε βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Google Scholar
Αξιολόγηση πληροφοριακών πηγών
Πρακτική άσκηση / Case studies
Περιγραφή: Το LIB2 εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ανάλυση θέματος (ανάπτυξη, σχεδιασμός έρευνας), στην διάκριση και εντοπισμό κατάλληλων πληροφοριακών πηγών, στην έρευνα σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά, ενημερώνει για τις μεθόδους αποτελεσματικής αναζήτησης - στρατηγικές αναζήτησης (τελεστές Boolean), στον τρόπο ανάκτησης και διαχείρισης πλήρους κειμένου άρθρων περιοδικών, μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, κλαδικών μελετών.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 1/2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του προχωρημένου σεμιναρίου LIB2 ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Συντάσσει και δομεί σωστά τους σχετικούς όρους – λέξεις κλειδιά με το θέμα έρευνας ή το πληροφοριακό του ερώτημα
 • Διακρίνει την επιστημονική πληροφόρηση από τη μη επιστημονική πληροφόρηση
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους πληροφοριακών πηγών
 • Αναπτύσσει στρατηγικές – τεχνικές  αναζήτησης (λέξεις κλειδιά – Τελεστές Bool) για να περιγράψει το θέμα της έρευνάς του
 • Τροποποιεί τη διαδικασία – στρατηγική έρευνας χρησιμοποιώντας συνώνυμους όρους, ευρύτερους – στενότερους όρους για καλύτερα αποτελέσματα της έρευνας
 • Αξιολογεί τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας κριτήρια αξιολόγησης

 

3. Πρότυπα και εργαλεία συγγραφής εργασίας (LIB3)
Σύνταξη βιβλιογραφίας σε επιστημονικές εργασίες, βιβλιογραφικές αναφορές
Πρότυπα, εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφίας (Zotero)
Πρακτική εξάσκηση
Περιγραφή: Το LIB3 εκπαιδευτικό πρόγραμμα βοηθά τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν έννοιες όπως βιβλιογραφία και βιβλιογραφικών αναφορών, ενημερώνει για τα βιβλιογραφικά πρότυπα που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και εκπαιδεύει στο τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης της βιβλιογραφίας μέσω του εργαλείου Zotero.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 1/2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB3 ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Κατανοεί έννοιες όπως βιβλιογραφία (reference list)και βιβλιογραφικές παραπομπές (in-text citations)
 • Συντάσσει βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές, σύμφωνα με κάποιο από τα διεθνή πρότυπα (APA, MLA etc)
 • Οργανώνει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη βιβλιογραφία του μέσω του εργαλείου Zotero

 

4. Ψηφιακά μέσα και διαδικτυακές υπηρεσίες (LIB4)
α. Τρόποι Αποτελεσματικής Παρουσίασης της Εργασίας σας (LIB4a)
Τρόποι και τεχνικές σχεδιασμού αποτελεσματικών παρουσιάσεων
Πρακτική εξάσκηση
Περιγραφή: Το LIB4α εκπαιδευτικό σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει βασικές αρχές αλλά και τεχνικές ώστε να σχεδιάζει την παρουσίασή του με αποτελεσματικό και δυναμικό τρόπο.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, καταιγισμός ιδεών, πρακτική εξάσκηση.
Διάρκεια: 1 ώρα
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του  σεμιναρίου LIB4a ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Σχεδιάζει με αποτελεσματικό τρόπο την παρουσίασή του
 • Χρησιμοποιεί εικόνες και βίντεο με ηθικό και νόμιμο τρόπο


β.  Google Tools (Google Calendar, GDrive, Google Forms) (LIB4b)
Σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ανάπτυξη και χρήση των εργαλείων Google Calendar, GDrive, Google Forms
Πρακτική άσκηση
Περιγραφή: Στη θεματική ενότητα LIB4b Google tools (Google Calendar, GDrive, Google Forms) παρουσιάζονται σύγχρονα συνεργατικά εργαλεία της Google που παρέχονται δωρεάν με τη λήψη του Gmail Account απο τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Δίνεται έμφαση στις σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης και χρήσης διαδικτυακών εργαλείων που ανατρέπουν τη χρήση των παραδοσιακών εφαρμογών γραφείου και αναδεικνύουν την ευκολία χρήσης και κοινής χρήσης συνεργατών
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB4b ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Χρησιμοποιεί τις δυνατότητες χρήσης Cloud Storage Services
 • Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων συνεργατικών εργαλείων (Google calendar και  Docs)
 • Δημιουργεί φόρμες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του, να επεξεργαστεί τα αποτελέσματά της και να τις ενσωματώνει σε ιστοχώρους

γ. Web 2.0 .Διαχείριση εργασιών μέσω Cloud εφαρμογών (LIB4c)
Σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Διαδικτυακά εργαλεία υπολογιστικού νέφους 
Πρακτική άσκηση
Περιγραφή: Στη θεματική ενότητα LΙΒ4c παρουσιάζεται η μετάβαση από το αρχικό διαδίκτυο στις νέες υπηρεσίες διαδικτύου. Γίνεται αναφορά στις νέες τεχνολογίες και τάσεις αλλά και στην ασφάλεια των διαδικτυακών εφαρμογών. Παρουσιάζονται ενδεικτικά δύο διαδικτυακά εργαλεία υπολογιστικού νέφους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκπόνηση εργασιών μεταξύ συνεργατών. Δίδεται έμφαση στις δυνατότητες των νέων εργαλείων task manager (διαχείρισης εργασιών) και social bookmarking (διαχείρισης σελιδοδεικτών και επισημάνσεων) με σκοπό την υιοθέτηση χρήσης τους από τους φοιτητές                                                                                Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB4c ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Γνωρίζει τις δυνατότητες ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας
 • Αποκτήσει την ικανότητα προσαρμογής του περιβάλλοντος στην ανάγκη τους
 • Παραμετροποιεί το περιβάλλον του φυλλομετρητή
 • Εντοπίζει τις ασφαλείς διαδικτυακές τοποθεσίες
 • Δημιουργεί και να προσαρμόζει τις απαιτήσεις εργασιών του στις ενδεικτικές εφαρμογές που θα παρουσιαστούν αναλυτικά
 • Είναι σε θέση να εργαστεί σε αυτά ανεξάρτητα από συσκευή ή λειτουργικό σύστημα που διαθέτουν
 • Μπορεί να συνεργαστεί διαδικτυακά μέσα από τα εργαλεία που θα παρακολουθήσει


δ. Ανακαλύψτε τις extra δυνατότητες του Gmail (LIB4d)
Σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Δυνατότητες του Gmail
Πρακτική άσκηση
Περιγραφή: Στη θεματική ενότητα LIB4d «Ανακαλύψτε τις extra δυνατότητες του Gmail», παρουσιάζονται οι δυνατότητες ενός παγκόσμια καταξιωμένου εργαλείου email. Το Πανεπιστήμιό μας διαθέτει στους φοιτητές του, με την εγγραφή τους, μέσω μιας δυνατότητας που διαθέτει η Google σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Το Gmail του Πανεπιστημίου οι φοιτητές/τριες μπορούν να διατηρούν και μετά την αποφοίτησή τους, για όσο διάστημα επιθυμούν.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB4d ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Παραμετροποιεί, ρυθμίζει και προσαρμόζει το Gmail στις απαιτήσεις του
 • Χρησιμοποιεί τα πρόσθετα εργαλεία διαχείρισης
 • Καθιερώσει ως βασικό εργαλείο για την ηλεκτρονική αλληλογραφία του, το Gmail του Πανεπιστημίου.

 

5. Έρευνα για Θέματα Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας &  Αναζήτησης Εργασίας (LIB5)
Σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

α. Τεχνικές Αναζήτησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (LIB5a)
Στρατηγικές αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε βάσεις δεδομένων
Τρόπος και κριτήρια συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών
Πρακτική εξάσκηση
Περιγραφή: Σκοπός του σεμιναρίου LIB5a είναι η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τους βέλτιστους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης πληροφοριών
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση.
Διάρκεια: 2  1/2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB5a, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε βάσεις δεδομένων
 • Σχεδιάζει την έρευνα αναζήτησης πληροφοριών
 • Εφαρμόζει τις βέλτιστες στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών
 • Διακρίνει και να αξιολογεί πληροφορίες σύμφωνα με τους στόχους του
 • Οργανώνει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει
 • Υιοθετεί έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο αναζήτησης πληροφοριών

 

β. Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας (LIB5b)
Τρόπος και κριτήρια συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών
Στρατηγικές αναζήτησης θέσεων απασχόλησης σε βάσεις δεδομένων
Πρακτική εξάσκηση
Περιγραφή: Σκοπός του σεμιναρίου LIB5b είναι η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τους βέλτιστους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών για θέσεις απασχόλησης καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης πληροφοριών.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση.
Διάρκεια: 2 ½ ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB5b, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 •     Γνωρίζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης θέσεων απασχόλησης σε βάσεις δεδομένων
 •     Κατανοεί τη διαδικασία μεθοδικής έρευνας
 •     Γνωρίζει τα κριτήρια αξιολόγησης ηλεκτρονικών πηγών
 •     Γνωρίζει το περιβάλλον αναζήτησης εργασίας πολλών βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών πηγών
 •     Υιοθετεί έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο αναζήτησης πληροφοριών


6. Πώς να δημοσιεύσετε την εργασία σας σε επιστημονικά περιοδικά των κοινωνικών επιστημών (LIB6a)

Σε συνεργασία με τον Καθηγητή Οικονομικών Dr. Γιάννη Μαραγκό

Περιγραφή: Σκοπός του σεμιναρίου LIB6a είναι η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τους βέλτιστους τρόπους αναζήτησης καλύτερων ποιοτικά δημοσιεύσεων με καλύτερο impact factor καθώς και βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας δημοσίευσης άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη.
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB6a, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης καλύτερων ποιοτικά δημοσιεύσεων με καλύτερο impact factor
 • Γνωρίζει και να εφαρμόζει βέλτιστους τρόπους δημοσίευσης άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά
 • Επιλέγει το κατάλληλο επιστημονικό περιοδικό
 • Διαχειρίζεται το αποτέλεσμα ενός editor
 • Υιοθετεί έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο αναζήτησης καλύτερων ποιοτικά δημοσιεύσεων

 

7. Πώς να γράψετε ένα επιστημονικό άρθρο για δημοσίευση (LIB6b)
Σε συνεργασία με τον Καθηγητή Οικονομικών Dr. Γιάννη Μαραγκό

Περιγραφή: Σκοπός του σεμιναρίου LIB6b είναι η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τη βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας συγγραφής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB6b, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

o Μαθαίνει να προετοιμάζεται σωστά πριν τη συγγραφή του άρθρου
o Γνωρίζει τη δομή και τα τμήματα από τα οποία αποτελείται ένα επιστημονικό άρθρο για μια άρτια εργασία προς δημοσίευση
o Οργανώνει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη βιβλιογραφία του μέσω του εργαλείου Medeley
o Γνωρίζει τρόπους αποφυγής Λογοκλοπής
o Υιοθετεί έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο συγγραφής επιστημονικού άρθρου για δημοσίευση 

8. Πληροφοριακή Παιδεία στις Οικονομικές Επιστήμες I (LIB7a)
Μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο θα πρέπει να είστε μέλος της Βιβλιοθήκης.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στις 22/2/2018. 

Περιγραφή: Δίνεται έμφαση στην έρευνα σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά, ενημερώνονται οι φοιτητές για τις μεθόδους αποτελεσματικής αναζήτησης, - στρατηγικές αναζήτησης (τελεστές Boolean), για τον τρόπο ανάκτησης και διαχείρισης πλήρους κειμένου άρθρων περιοδικών, ηλεκτρονικών βιβλίων, μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, κλαδικών μελετών. Επιπλέον στα πλαίσια της παρουσίασης μιας εργασίας οι φοιτητές ενημερώνονται για τις βασικές αρχές και τις τεχνικές ώστε να σχεδιάζουν τις παρουσιάσεις τους με αποτελεσματικό και δυναμικό τρόπο.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 3ώρες
Χώρος: Εργαστήριο Οικονομικού Τμήματος
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Συντάσσει και δομεί σωστά τους σχετικούς όρους – λέξεις κλειδιά με το θέμα έρευνας ή το πληροφοριακό του ερώτημα
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους πληροφοριακών πηγών
 • Αναπτύσσει στρατηγικές – τεχνικές αναζήτησης (λέξεις κλειδιά – Τελεστές Bool) για να περιγράψει το θέμα της έρευνάς του
 • Τροποποιεί τη διαδικασία – στρατηγική έρευνας χρησιμοποιώντας συνώνυμους όρους, ευρύτερους – στενότερους όρους για καλύτερα αποτελέσματα της έρευνας|
 • Σχεδιάζει με αποτελεσματικό τρόπο την παρουσίασή του. 

 

9. Πληροφοριακή Παιδεία στις Οικονομικές Επιστήμες ΙI (LIB7b) 
Μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο θα πρέπει να είστε μέλος της Βιβλιοθήκης.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στις 22/2/2018. 

Περιγραφή: Δίνεται έμφαση στη σύνταξη εργασιών δοκιμιακού χαρακτήρα, στα πρότυπα και εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών. Οι φοιτητές κατανοούν έννοιες όπως είδη εργασιών, δομή εργασιών, ακαδημαϊκή γραφή βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές. Ενημερώνονται για τα βιβλιογραφικά πρότυπα που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και εκπαιδεύονται στο τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης της βιβλιογραφίας μέσω του εργαλείου Zotero.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 3ώρες
Χώρος: Εργαστήριο Οικονομικού Τμήματος
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Κατανοεί έννοιες όπως είδη εργασιών, δομή εργασιών, ακαδημαϊκή γραφή, βιβλιογραφία (reference list) και βιβλιογραφικές παραπομπές (in-text citations)
 • Συντάσσει βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές, σύμφωνα με κάποιο από τα διεθνή πρότυπα (APA, MLA etc)
 • Οργανώνει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη βιβλιογραφία του μέσω του εργαλείου Zotero
Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: