Δημοσιεύσεις Προσωπικού

Developing Library Services for Students with Visual Disability – Copyright IssuesΆννα Φράγκου - Πρ. Προϊστ. Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης /Εκτελούσα Καθήκοντα Προϊστ. Γραμματείας…
Libraries and the role of copyright exceptions and limitations in the contemporary academic environment (περίληψη)Άννα Φράγκου - Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης4ο…