Οδηγοί και Tutorials

  Οδηγός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Συλλογών της Βιβλιοθήκης Διαδανεισμός Tutorials: κράτηση τεκμηρίου, ανανέωση τεκμηρίων, αναζήτηση τεκμηρίων e-ρώτηση Πληροφοριακή παιδεία
QR Κώδικες ΘΥΡ@  Κατάλογος Βιβλιοθήκης Ψηφίδα
Sakkoulas-Online OCLC Agricola   Scopus  (Οδηγός χρήσης της βάσης για την εύρεση αναφορών) Web of Science  (Οδηγός χρήσης της βάσης…
  Οδηγός για συντομεύσεις πληκτρολογίου (Α.Μ.Ε.Α.) Οδηγός για το σύστημα μεγέθυνσης τεκμηρίων (Α.Μ.Ε.Α.)